Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
KÜTAHYA İLİNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPILAMAYACAK YERLER BELİRLENDİ
10.09.2013  
KÜTAHYA İLİNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPILAMAYACAK YERLER
 
           (Kütahya Valiliğinin 06.09.2013 Sayılı Kararı)
 
 
Madde I: Amaç;
Bu kararın amacı Anayasanın 25'inci maddesinde belirtilen Düşünce ve Kanaat Hürriyeti, 26'ncı maddesinde Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti ve 34'üncü maddesinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı kapsamında Gerçek ve Tüzel kişilerce Kütahya İl sınırlan içerisinde yapılacak olan basın açıklamalarının kamu güvenliği ve genel asayiş açılarından yapılamayacağı yerleri belirtmektedir.
 
 
Madde 2: Kapsam;
 
Kütahya İl sınırları içerisinde gerçek ve tüzel kişilerin sorumluluğu ile kolluk görevlilerinin görev ve yetkilerini kapsar.
 
 
Madde 3 : Hukuki Dayanak;
 
Bu karar 2709 Sayılı TC. Anayasası, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 2911 Sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile İçişleri Bakanlığının 02 Kasım 2012 tarih ve 2012/64-99 sayılı Genelgelerinin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
 
Madde 4 : Genel Esaslar;
 
Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti kapsamında, kanunun suç saymadığı eylemlerle ilgili açık ve kapalı yerlerde basına ve belirli bir topluluğa yapılan açıklamalar temel hak ve özgürlükler arasında yerini almış bulunmaktadır. Toplumsal yaşamın vazgeçilmez unsuru haline dönüşen bu hak, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi başta olmak üzere bütün demokratik anayasalarda güvence altına alındığı ve gerektiğinde kanunla sınırlandırılabileceği de temel bir ilke olarak kabul edildiği, gerçek ve tüzel kişiler tarafından Anayasanın 25, 26 ve 34' ncü maddeleri ile esasları belirlenen düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti basın açıklamaları şeklinde de kullanılmaktadır. Ancak bazı sivil toplum kuruluşları tarafından zaman zaman basın açıklaması adı altında kamu düzenini bozan, kitlesel katılımlarla trafiğin akışını engelleyen çevre ve gürültü kirliliğine yol açan, gece vakitlerine kadar süren kanuna aykırı eylemlerde bulunulup etkinlikler düzenlenmektedir. Bu nedenle temel hak ve özgürlükler ile kamu düzeninin korunması ve uygulamada yeknesaklığın sağlanması amacıyla basın açıklamalarında uyulması gereken esaslar şunlardır;
a)   Kamuoyu oluşturmak amacıyla; şiddet içermeyen kamu düzenini bozmadan, makul sürede (en fazla iki saati geçmemek üzere) gürültü ve çevre kirliğine yol açmadan, yaya ve araç trafiğine engel olmayacak sayıda katılımla gerçekleştirilen yazılı veya sözlü açıklamalar basın açıklaması olarak değerlendirilecektir.
b)   Basın açıklaması yapmak amacıyla herhangi bir yerden başka bir yere kamu düzenini bozacak şekilde gösteri amaçlı toplu yürüyüş yapılamaz.
c)    Basın açıklamaları esnasında el ile taşınabilir megafon haricinde ses yükselten cihazlar kullanılamaz bu amaçla sabit platform kurulamaz
d)   Basın açıklaması ve benzer etkinliklerin yapılamayacağı yerler:
1  ) Kamu kurum ve kuruluşları ile bunların müştemilatları, Kütahya Valiliği Hizmet Binası yanında bulunan mülkiyeti özel idereye ait (Eski Adliye Binasının Yeri) part ve eklentileri.
2  ) Eğitim kurumlan ve bunların müştemilatları.
3  ) İbadethane ve müştemilatları
Madde 5: Cezai İşlemler;
Bu karara uymayanlar, eylemleri başka bir suç teşkil etmediği takdirde 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun I l/c ve 66. maddeleri gereğince Kabahatler Kanununun 32. maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır.
Madde 6: Yürürlük;
Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve ilgili tüm kişi ve kuruluşlara tebliğ yerine geçer.
Madde 7: Yürütme;
Bu karan Kütahya Valisi Yürütür.06.09.2013
 
 


 
 
 
 
                          
 
 
                            
                                                   
 
 
                                                                                  
                                                          
 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma – Yardımlaşma Derneği
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS