Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

trfsurucu

Giriş

İLK DEFA SÜRÜCÜ BELGESİ VE FARK SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ İŞLEMLERİ

      

      Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu (MTSK) eğitim ve sınavlarını başarıyla tamamlayan sürücü adayları, aşağıdaki belgelerle birlikte sürücü belgesi almak için bizzat müracaat etmelidirler;

 

      SÜRÜCÜ DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR

a.) Sürücü sertifikasının aslı,

b.) Sürücü olur Sağlık Raporu’nun aslı  (Sağlık raporları tek hekim tarafından düzenlenmekte-

     dir. Sağlık raporlarında hekimin kaşe ve imzasının bulunması gerekir. Aile hekimliği uygu-

     lamasına geçilmiş illerde bu raporlar Toplum Sağlığı Merkezi tarafından da verilebilir.)

     Raporlar 1 yıl geçerli olup süresi geçenlerin eski rapor dosyada kalmak suretiyle yeni rapor

     almaları gereklidir.

c.) Müracaat tarihi itibariyle son 1 yıl içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı) aslı, (Sabıka kayıtları 1 yıl geçerli olup süresi geçen eski belgelerin aslı dosyasında kalmak suretiyle yeni sabıka kaydı almaları gereklidir.)

d.) Harç Makbuzu (Sınıfına göre her sınıf için ayrı ayrı harç yatırılmalıdır.)

e.) Sürücü Belgesi Müracaat Formu aslı (Ek-18-A),

f.) Ek-2 MTSK Müdürlüğüne müracaat formu aslı,

g.) Şoförler ve Otomobilciler Odasından almış olduğu sürücü belgesi dosyası,

h.) Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi,

ı.) 4 Adet vesikalık fotoğraf

j.) Sürücü belge fotokopisi (Fark dosyalarında)

k.) Kan Grubunu belirtir belge,

l.) Öğrenim Durumunu Bildirir Belge (Öğrenci kimlik belgesi fotokopisi öğrenim belgesi     

     yerine geçmez),

m.) Şahıs yabancı uyruklu ise ikamet tezkeresi ve fotokopisi, ikamet tezkeresinin bulunduğu yerden alınan sabıka kaydı belgesi.

n.) “H” sınıfı sürücü belgesi alacakların sağlık raporlarında uzman hekim tarafından kullanacağı aracın özelliklerinin belirtilmesi gereklidir.(Örneğin; otomatik vites, özel tertibatlı vb. gibi)

o.) Daha önceden adlarına düzenlenmiş “B, C, D, E” sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birisi bulunan, ancak sağlık şartlarında sonradan meydana gelen değişikliklerden dolayı “(H) sınıfı sürücü olur” sağlık raporu alanların sürücü belgeleri “H” sınıfı sürücü belgesine dönüştürülmez ve mevcut sürücü belgeleri Karayolları Trafik Kanunu’nun 45. maddesi gereğince geri alınır. Bu durumda olan kişilerin bir sürücü kursuna devam ederek “H” sınıfı sürücü sertifikası almaları halinde ise, aynı sicil ile “H” sınıfı sürücü belgesi düzenlenir.

 

ZAYİ, YIPRANMA VE ÇEŞİTLİ NEDENLERLE SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLEME İŞLEMLERİ

İstenilen Belgeler;

a.) İlgili Şube/Büroya hitaben yazılmış dilekçe, (Trafik Tescil Şb.Müd.de mevcut)

b.) 3 Adet vesikalık fotoğraf,

c.)  Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,

d.) Eski sürücü belgesi (yıpranmadan dolayı sürücü belgesi yenileme işlemlerinde),

e.)  Evlenme cüzdanı fotokopisi (evlenmeden dolayı değişiklik taleplerinde)

f.)  Mahkeme kararı veya vukuatlı nüfus kayıt örneği (Boşanma, ad-soyad, yaş tashihi vb. durumlarda)

g.)  Şahsın fiziksel durumundan şüphe edilmesi halinde İl Sağlık Müdürlüğüne sevk edilerek sürücü olur sağlık raporu aldırılır.

h.)   İlk sürücü belgesi başka bir tescil kuruluşundan alınmış ise; düzenlenecek olan sürücü belgesi kart seri numarası ilk sürücü belgesini düzenleyen tescil kuruluşuna PolNet sistemi üzerinden bildirilir, bu tescil kuruluşu bilgisayar ortamında, sürücü belgesi kart seri numarası ve diğer bilgileri güncelleyerek cevap verir, gelen cevaba göre işlem yapılır.

DIŞ ÜLKELERDEN ALINMIŞ SÜRÜCÜ BELGELERİNİN ÜLKEMİZ SÜRÜCÜ         BELGESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞLEMLERİ

 

İstenilen Belgeler;

 

a.) Yabancı sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi

b.) Noter veya Konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi

c.)  Şoförler Odasından Sürücü Belgesi Dosyası (Dosyada Ek-18/A Müracaat formu olacak)

d.) Sürücü olur sağlık raporu

e.) Cumhuriyet Başsavcılığından sabıka kaydı

f.)  Sürücü belgesi sınıfına göre ödenmiş harç makbuzu

g.) 4 adet vesikalık fotoğraf

h.) Türk vatandaşı ise nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

i.)  Şahıs yabancı ise İkamet tezkeresi aslı ve fotokopisi

j.)  Elçilik mensubu ise hüviyet aslı ve fotokopisi

k.) Kan grubunu belirtir belge

l.)  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sürücü belgelerinin tercümesi istenmez. Ancak diğer belgelerin tamamı istenir.

m.) 16.12.2004 tarih ve 2004/155 nolu genelge gereğince yabancı sürücü belgelerinin karşılıklarını belirten 08.02.1996 tarih ve 53 nolu genelge de karşılığı olanlar değiştirilerek, şüphe edilenler ile karşılığı olmayanlar hakkında, il valilikleri ile sürücü belgesinin verildiği ülkedeki temsilciliğimiz aracılığı ile doğrudan yazışma yapıldıktan sonra alınan cevaba göre hareket edilir.

n.) Geçici olarak verilen yabancı sürücü belgeleri ile uluslararası sürücü belgelerinin tebdil işlemi yapılmaz. Ancak, süreli olarak verilmiş olan yabancı sürücü belgelerinin süreleri dolmuş olsa bile sürelerine itibar edilmeyerek sürücü belgesinin tebdili yapılır.

o.) Yabancı ülkeden alınan sürücü belgesini noter tercümesi yapıldıktan sonra dilekçe ile ilgili trafik birimine müracaat ettikten sonra sürücü belgesinin alındığı ülkedeki Türk Konsolosluğu ile yapılacak yazışma sonucu belgenin doğruluğu teyit edildikten sonra Ülkemizdeki sürücü belgesi karşılığı ile değişimi yapılacaktır.

 

ULUSLARARASI SÜRÜCÜ BELGELERİ

 

Uluslararası sürücü belgeleri, ülkemizde “Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu” tarafından 1 yıl süre ile kurumca belirlenen esas ve usullere göre verilir. Uluslararası sürücü belgeleri verildiği ülke dışında geçerlidir. Dış ülkelerden alınmış uluslararası sürücü belgelerinin Türk sürücü belgesine dönüşümü yapılmaz.

 

NOT:Tüm Sürücü Belgesi işlemlerinde Belge Ücreti 87.50 TL.(Seksen Yedi Lira Elli Kuruş)’tur.

 

          2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 5. Maddesinin (b) bendi gereği Sürücü Belgesi almak için müracaat eden tüm şahısların parmak izi ve fotoğraflarının kayıt altına alınması zorunludur.

  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma – Yardımlaşma Derneği
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS